КрНУ
Центр міжнародної діяльності

ПРАВИЛА УЧАСТІ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОЇ (АКАДЕМІЧНОЇ) МОБІЛЬНОСТІ

RULES OF PARTICIPATION AND ELIGIBILITY CRITERIA FOR PARTICIPANTS OF EDUCATIONAL (ACADEMIC) MOBILITY

Для участі у конкурсному відборі учасників навчальної (академічної) мобільності за програмою Еразмус у 2018 році просимо подати наступний пакет документів:
For participation in competitive selection participants of educational (academic) mobility under the Erasmus program in 2018 need submit the following package of documents:

1. CV/резюме англійською мовою у довільній формі
CV/curriculum vitae in English in any form

2. Мотиваційний лист українською та англійською мовами (у листі обов'язково зазначити, чи брав претендент участь у програмі Еразмус/Еразмус+ у минулому)
Motivation letter in Ukrainian and English (in the letter it is necessary to indicate if the applicant took part in the Erasmus/Erasmus+ program in the past)

3. Подання кафедри у довільній формі
Official note from the department in an any form

4. Копія залікової книжки (для студентів)
Copy of the record book (for students)

5. Копія закордонного паспорту
Copy of the foreign passport

6. Документи, що засвідчують рівень володіння англійською мовою (за їх відсутністю - рекомендаційний лист викладача англійської мови)
Documents certifying the level of proficiency in English (in their absence - a letter of recommendation of an English teacher)

7. Листи-направлення на участь у програмі від деканів відповідних факультетів з підтвердженням відповідності галузі знань Міжнародної Стандартної Класифікації Освіти (МСКО) тій спеціальності, на якій навчається студент.
Letters of direction for participation in the program from deans of the respective faculties, with confirmation of the correspondence of the field of knowledge of the International Standard Classification of Education (ISCED) and specialty on which the student is studying.

У конкурсному відборі перевага надаватиметься претендентам, що відповідають наступним критеріям:
In the competitive selection, preference will be given to applicants who meet the following criteria:

Загальні вимоги:
General requirements:

1) вільне володіння англійською мовою;
fluency in English;

2) наявність закордонного паспорту (паспорт повинен бути дійсним не менше ніж 6 місяців з моменту завершення програми);
availability of a foreign passport (the passport must be valid for at least 6 months from the end of the program);

3) відповідність напряму навчання або професійної діяльності вимогам програми;
correspondence of the direction of study or professional activity to the requirements of the program;

4) особиста вмотивованість на розширення своїх професійних навичок та компетентностей;
personal motivation to expand their professional skills and competences;

5) високий рівень успішності (для студентів) та високий професійний рівень (для викладачів);
high level of academic achievement (for students) and high professional level (for teachers);

6) комунікативність та участь у соціальних, культурних або наукових проектах.
communication skills and participation in social, cultural and scientific projects.

Додаткові вимоги до студентів:
Additional requirements for students:

1) денна форма навчання;
full-time education;

2) від початку програми, на яку номінується претендент, до завершення терміну навчання у КрНУ повинно залишитися не менше ніж один рік.
from the beginning of the program for which the applicant is nominated, at least one year must remain until the end of the term of study at the KrNU.


КрНУ